Aplikacje ogólne

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Dane personalne
*
*
*
* ✓ OK
Miejsce zamieszkania
*
Obecne zatrudnienie
*
*
Znajomość języków obcych
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
List motywacyjny / inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Oczekiwania finansowe
*
Obszar pracy
*Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.; dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracodawca conTeyor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, 43-502 przy ul. Legionów 255 (numer KRS 0000015733 - Sąd Rejonowy w Katowicach, NIP 547-17-66-193, REGON 070866699), dane kontaktowe: tel. 32 214 43 10 strona www.conteyor.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem email: iod@conteyor.com lub pisemnie na adres siedziby Spółki wskazany powyżej;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia rekrutacji lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy,
  • w celach przyszłych rekrutacji, na co Administrator uzyska od Pani/Pana stosowną zgodę (podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana;
 5. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty współpracujące z Pracodawcą w wykonywaniu przez niego czynności związanych z realizacją celów przetwarzania.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji trwale zniszczone, chyba że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych w przyszłych rekrutacjach - w tym przypadku dane będą przechowywane przez okres 3 lat licząc od daty wpłynięcia do Administratora Pana / Pani aplikacji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych osobowych przysługuje Pani/Panu na warunkach określonych w art. 17 RODO (m.in. wówczas, gdy dane osobowe staną się zbędne administratorowi), a prawo do ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w art. 18 RODO. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych reguluje art. 21 RODO.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w działaniach rekrutacyjnych.
 12. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom, które opierały by się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych, w tym na profilowaniu.